جدیدترین اخبار و مقالات

اخبار و تازه ها

بند ۲۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی

⭕️ بند ۲۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی 🔹 تسلیم رونوشت گزارش رسیدگی و اجرای قرار به مودی ⚖تازه های حسابداری را

اخبار و تازه ها

⭕️ ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم ( مالیات بر ساخت و فروش ) و مواردی از آیین نامه اجرایی

question