مدیریت مالی

آشنایی با خدمات


مدیریت مالی ۲ وظیفه مشخص دارد:
مدیریت مالی یعنی استفاده از مفاهیم و اصول اقتصادی به منظور حل مسائل اقتصادی.
هدف از مدیریت مالی مجموعه وظایف و مسئولیت هایی است که باعث می شود ثروت سهامداران به حداکثر برسد.
مدیریت مالی در واقع همان اقتصاد کاربردی است.


مدیریت مالی ۲ وظیفه مشخص دارد:
مدیریت مالی یعنی استفاده از مفاهیم و اصول اقتصادی به منظور حل مسائل اقتصادی.
هدف از مدیریت مالی مجموعه وظایف و مسئولیت هایی است که باعث می شود ثروت سهامداران به حداکثر برسد.
مدیریت مالی در واقع همان اقتصاد کاربردی است.

فرم زیر را برای مشاوره تکمیل نمایید