جدیدترین اخبار و مقالات

اخبار و تازه ها

ماده ۱۳۶ قانون مالیاتهای مستقیم

⭕️ برابر ماده ۱۳۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از طرف موسسات

question