جدیدترین اخبار و مقالات

آموزش

ماده 86  قانون مالیات مستقیم

ماده 86  قانون مالیات مستقیم – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را

آموزش

قانون مالیاتهای مستقیم ماده۱۳۹

قانون مالیاتهای مستقیم ماده۱۳۹ 🌀 ماده ۱۳۹ / بند ل- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت

question