مالیات بردرآمد اجاره ملک سال 1400

مالیات بردرآمد اجاره ملک سال 1400

مالیات بر درآمد اجاره ملک، مالیاتی است که از فرد اجاره دهنده ملک اخذ می شود. نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۰، بر ماخذ 75 درصد اجاره بهای سالیانه و با توجه به نرخ های اعلامی در قانون مالیات های مستقیم می باشد. برخی از افراد از مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1400 معاف می باشند که اجاره به پدر، مادر، فرزند و اجداد و همچنین، املاک تا 150 متر مربع در تهران و 200 متر مربع در سایر شهرها از جمله آن ها می باشد

مالیات در انواع متفاوت آن، یکی از مهم ترین منابع دولت ها جهت کسب درآمد به منظور ارائه خدمات عمومی به شهروندان تحت حاکمیت آن ها می باشد. مالیات ها در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. مالیات مستقیم، مالیاتی است که به طور مستقیم از درآمد و دارایی اشخاص گرفته می شود و مالیات غیر مستقیم، مالیاتی است که به عنوان بخش از قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط آن ها پرداخت می شود.

یکی از اقسام مالیات مستقیم، مالیات بر درآمد بوده که خود به انواع گوناگونی تقسیم می شود. مالیات بر درآمد اجاره ملک، یکی از انواع مالیات بر درآمد است که مالیاتی است که از فردی اخذ می شود که اجاره دهنده ملک باشد، اعم از اینکه مالک ملک باشد یا مستاجر آن ملک که مجددا آن را اجاره می دهد. اما سوال مهمی که در رابطه با مالیات بر درآمد اجاره ملک مطرح می شود آن است که نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره مستغلات به چه صورت است؟

با توجه به این امر و همچنین، از آنجا که اجاره دهندگان املاک، اعم از مسکونی، اداری و تجاری در سال 1400 نیز باید همچون سال های گذشته، اقدام به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره ملک  ۱۴۰۰ نموده و ضمنا برخی از این اشخاص، از پرداخت

مالیات بر درآمد اجاره ملک، مالیاتی است که از فرد اجاره دهنده ملک اخذ می شود. نحوه محاسبه مالیات بردرآمد اجاره ملک سال 1400، بر ماخذ 75 درصد اجاره بهای سالیانه و با توجه به نرخ های اعلامی در قانون مالیات های مستقیم می باشد. برخی از افراد از مالیات بردرآمداجاره ملک 1400 معاف می باشند که اجاره به پدر، مادر، فرزند و اجداد و همچنین، املاک تا 150 متر مربع در تهران و 200 متر مربع در سایر شهرها از جمله آن ها می باشد

مالیات در انواع متفاوت آن، یکی از مهم ترین منابع دولت ها جهت کسب درآمد به منظور ارائه خدمات عمومی به شهروندان تحت حاکمیت آن ها می باشد. مالیات ها در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. مالیات مستقیم، مالیاتی است که به طور مستقیم از درآمد و دارایی اشخاص گرفته می شود و مالیات غیر مستقیم، مالیاتی است که به عنوان بخش از قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط آن ها پرداخت می شود.

یکی از اقسام مالیات مستقیم، مالیات بر درآمد بوده که خود به انواع گوناگونی تقسیم می شود. مالیات بر درآمد اجاره ملک، یکی از انواع مالیات بر درآمد است که مالیاتی است که از فردی اخذ می شود که اجاره دهنده ملک باشد، اعم از اینکه مالک ملک باشد یا مستاجر آن ملک که مجددا آن را اجاره می دهد. اما سوال مهمی که در رابطه با مالیات بر درآمد اجاره ملک مطرح می شود آن است که نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره مستغلات به چه صورت است؟

با توجه به این امر و همچنین، از آنجا که اجاره دهندگان املاک، اعم از مسکونی، اداری و تجاری در سال 1400 نیز باید همچون سال های گذشته، اقدام به پرداخت  مالیات بردرآمد اجاره ملک سال 1400 نموده و ضمنا برخی از این اشخاص، از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره ملک سال 1400، معاف می باشند، در این مقاله به تعریف مالیات بر درآمد اجاره مستغلات پرداخته، پس از تشریح نحوه محاسبه مالیات بردرآمد اجاره ملک سال 1400، موارد معافیت مالیات بردرآمد اجاره ملک سال 1400 را توضیح خواهیم داد.

 

. مالیات بر درآمد اجاره ملک چیست؟

مالیات در یک تقسیم بندی کلی به مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. یکی از زیر مجموعه های مالیات مستقیم، مالیات بر درآمد می باشد. مالیات بر درآمد، خود به پنج گروه تقسیم می شود که عبارتند از : مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر درآمد املاک و مستغلات.

مالیات بر درآمد املاک نیز خود به نوع مالیاتی تقسیم می گردد: مالیات بر نقل و انتقال ملک، که در هنگام انتقال مالکیت ملک دریافت می شود؛ مالیات بر درآمد اجاره، که موضوع بحث این مقاله می باشد؛ و مالیات بر مستغلات خالی، که با شرایطی از خانه ها و املاک خالی و بدون متصرف دریافت می شود.
مالیات بر درآمد اجاره ملک، به عنوان یکی از انواع مالیات بر درآمد املاک، مالیاتی است که از فرد اجاره دهنده اخذ می شود. به این ترتیب، بر درآمدی که اجاره دهنده از راه اجاره دادن ملک، کسب کرده با شرایط مقرر در قانون، مالیات تعلق گرفته که به این مالیات، مالیات بر درآمد اجاره ملک یا به اختصار مالیات اجاره گفته می شود.

 

ملکی که کسب درآمد از اجاره آن مشمول مالیات اجاره می گردد، می تواند ملک مسکونی، اداری و یا تجاری باشد. بنابراین، هرچند میزان اجاره بها، مبلغ نهایی میزان مالیات بر در آمد اجاره را تعیین می کند، اما کاربری ملک در شمول آن نسبت به قوانین مربوط به مالیات بر درآمد اجاره ملک، بی تاثیر می باشد.

 

مطابق ماده 53 قانون مالیات های مستقیم : « درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال ‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج ‌درصد بابت هزینه ‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. » بنابراین همانطور که ملاحظه می شود، مالیات بر درآمد اجاره ملک، به 75 درصد اجاره بهای تعیین شده تعلق می گیرد.

. مالیات بر درآمد اجاره ملک چیست؟

مالیات در یک تقسیم بندی کلی به مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. یکی از زیر مجموعه های مالیات مستقیم، مالیات بر درآمد می باشد. مالیات بر درآمد، خود به پنج گروه تقسیم می شود که عبارتند از : مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر درآمد املاک و مستغلات.

مالیات بر درآمد املاک نیز خود به نوع مالیاتی تقسیم می گردد: مالیات بر نقل و انتقال ملک، که در هنگام انتقال مالکیت ملک دریافت می شود؛ مالیات بر درآمد اجاره، که موضوع بحث این مقاله می باشد؛ و مالیات بر مستغلات خالی، که با شرایطی از خانه ها و املاک خالی و بدون متصرف دریافت می شود.
مالیات بر درآمد اجاره ملک، به عنوان یکی از انواع مالیات بر درآمد املاک، مالیاتی است که از فرد اجاره دهنده اخذ می شود. به این ترتیب، بر درآمدی که اجاره دهنده از راه اجاره دادن ملک، کسب کرده با شرایط مقرر در قانون، مالیات تعلق گرفته که به این مالیات، مالیات بر درآمد اجاره ملک یا به اختصار مالیات اجاره گفته می شود.

 

ملکی که کسب درآمد از اجاره آن مشمول مالیات اجاره می گردد، می تواند ملک مسکونی، اداری و یا تجاری باشد. بنابراین، هرچند میزان اجاره بها، مبلغ نهایی میزان مالیات بر در آمد اجاره را تعیین می کند، اما کاربری ملک در شمول آن نسبت به قوانین مربوط به مالیات بر درآمد اجاره ملک، بی تاثیر می باشد.

 

مطابق ماده 53 قانون مالیات های مستقیم : « درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال ‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج ‌درصد بابت هزینه ‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. » بنابراین همانطور که ملاحظه می شود، مالیات بر درآمد اجاره ملک، به 75 درصد اجاره بهای تعیین شده تعلق می گیرد.

مالیات بردرآمد اجاره ملک سال 1400

در خبرنامه ما عضو شوید

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم درخواست شما با موفقیت ارسال شد. به زودی با شما تماس میگیریم

question