جدیدترین اخبار و مقالات

اخبار و تازه ها

مالیات نقل وانتقال قطعی ساختمانهای نوساز

مالیات نقل وانتقال قطعی ساختمانهای نوساز درلایحه بودجه سال۱۴۰۱برای اشخاص حقیقی در اولین نقل وانتقال از۱۵درصد[ ۵ درصدماده۵۹و۱۰درصد ماده ۷۷)به

اخبار و تازه ها

ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم ⭕️ مودیان مالیاتی توجه داشته باشند ؛ 🔘 برابر آنچه در صدر ماده ۲۴۴ قانون

اخبار و تازه ها

ماده 12 قانون مالیات های مستقیم

ماده 12 قانون مالیات های مستقیم – عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات

question