ليست درختي سر فصل هاي حسابداري

ليست درختي سر فصل هاي حسابداري-

كدينگ پيشنهادي شركت هاي خدماتي :

 

دارايي جاري :

  موجودي نقد و بانك

 •  بانك هاي ريالي
 •  بانك هاي دلاري
 •  موجودي تنخواه گردان
 •  صندوق ريالي
 • صندوق دلاري
 •  صندوق يورو

 

 حساب ها و اسناد دريافتني تجاري

 •  بدهكاران تجاري- سرويس و نگهداري
 •  بدهكاران تجاري- نصب و راه اندازي
 •  بدهكاران تجاري- بازسازي
 •  اسناد دريافتني تجاري (نزد صندوق)
 •  بدهكاران نامشخص
 •  اسناد دريافتني (چك هاي برگشتي)
 •  اسناد در جريان وصول

 

 حساب ها و اسناد دريافتني غير تجاري

 • بدهكاران غير تجاري
 •  مساعده كاركنان
 •  وام كاركنان           
 •  بدهكاران شركت هاي خارجي
 •  جاري كاركنان
 •  اسناد دريافتني غير تجاري
 •  مأموريت كاركنان
 •  كسر كار                 
 •  جريمه غيبت       
 •  بيمه تكميلي ايران

 

 سپرده ها و ودايع

 • سپرده بيمه قرارداد ها
 •  سپرده ماليات قرارداد ها
 •  سپرده حسن انجام كار قراردادها
 •  سپرده شركت در مناقصات
 •  سپرده ضمانت نامه هاي بانكي
 • سپرده اجراي تعهدات
 •  سپرده ماليات
 •  سپرده و ودايع اجاره
 • ساير سپرده ها

 

پيش پرداخت ها

 • پيش پرداخت اجاره
 •  پيش پرداخت بيمه
 •  پيش پرداخت هزينه
 •  پيش پرداخت خريد دارايي
 •  پيش پرداخت ماليات و ارزش افزوده
 •  پيش پرداخت بيمه تكميلي
 •  پيش پرداخت  ماليات قراردادها
 •  پيش پرداخت بهره سنوات آتي
 •  ساير پيش پرداخت ها

 

 موجودي مواد و كالا

 • موجودي قطعات
 • موجودي كالا و اموال سرمايه اي

 

 سرمايه‌گذاري‌ها

 • سرمايه گذاري در شركت ها

 

 دارايي غير جاري :

 دارائي هاي ثابت مشهود

 •  ابزار آلات
 •   اثاثه و لوازم اداري
 •  تاسيسات

 

 دارائي هاي نامشهود

 •  نرم افزار جامع مالي بازرگاني
 •  حق الاامتياز تلفن
 •  حق الاامتياز گاز

 استهلاك انباشته

 •  ذخيره استهلاك  ابزار آلات
 •   ذخيره استهلاك اثاثه و لوازم اداري
 •  ذخيره استهلاك  تأسيسات
 •  ذخيره استهلاك نرم افزار مالي بازرگاني
 •  سرمايه گذاري هاي بلند مدت
 •  سرمايه گذاري در ساير شركت ها

 

 حساب ها و اسناد دريافتني بلند مدت

 •  وام  هاي اعطايي بلند مدت
 •  سپرده هاي بلند مدت نزد بانك ها

 

 بدهي هاي جاري :

 حساب ها و اسناد پرداختني تجاري

 •  اسناد پرداختني تجاري
 •  بستانكاران تجاري- سرويس و نگهداري
 •  بستانكاران تجاري- نصب و راه اندازي
 • حساب هاي پرداختني- نمايندگي ها
 •  بستانكاران تجاري- بازسازي

 

 حساب ها و اسناد پرداختني غير تجاري

 •  اسناد پرداختني غير تجاري
 •  بستانكاران غير تجاري
 •  سپرده بيمه (ديگران نزد ما)
 •  حقوق پرداختني
 •  ساير بستانكاران
 •  بيمه پرداختني
 •  ماليات پرداختني
 •  گرد شده حقوق
 •  ماليات حق الزحمه
 •  ساير بستانكاران (مزاياي غير نقدي)
 •  ماليات اجاره پرداختني
 •  سپرده حسن انجام كار (ديگران نزد ما)

 

 پيش‌دريافت ها

 • پيش دريافت – سرويس و نگهداري
 •  پيش دريافت – نصب و راه اندازي
 •  پيش دريافت – بازسازي
 •  پيش دريافت – فروش دارايي ثابت
 •  ساير پيش دريافت ها

 

 تسهيلات مالي دريافتي كوتاه مدت

 •  تسهيلات خريد

 

 ذخيره ماليات بر درآمد

 •  ذخيره ماليات بر درآمد

 

 ساير ذخاير

 • ذخيره هزينه هاي پرداختني
 •  ذخيره مطالبات مشكوك الوصول
 •  ذخيره حسابرسي
 •  ساير ذخاير

 حساب هاي في مابين اشخاص وابسته

 •   جاري شركاء
 •   سهامداران 

 

 بدهي هاي غير جاري :

 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان

 •  ذخيره بازخريد سنوات
 •  ذخيره باز خريد مرخصي

 حقوق صاحبان سهام :

 سرمايه

 •  سرمايه

 اندوخته‌ها

 • اندوخته قانوني

 

 سود (زيان) سنواتي

 • سود (زيان) سنواتي

 

 سود (زيان) جاري

 • سود (زيان) جاري

 

 درآمد ها :

 درآمد كالا و خدمات

 •  خدمات نصب و راه اندازي
 •  خدمات سرويس و نگهداري
 •  خدمات بازسازي

 

 درآمد و هزينه‌‌هاي  غيرعملياتي

 •  درآمد حاصل از سود سپرده

 

 ساير در آمدها

 •  ساير درآمد ها

 

 تخفيفات فروش و درآمد

 • تخفيفات مشتريان سرويس و نگهداري
 • تخفيفات مشتريان نصب و راه اندازي
 •  تخفيفات مشتريان بازسازي

 هزينه ها :

هزينه‌ هاي حقوق، دستمزد و مزايا

 •  حقوق پايه
 • حق مسكن
 •  حق خوار و بار
 •  حق اولاد
 •  حق اياب و ذهاب
 •  حق بن كارگري
 •  حق غذا
 •  بازخريد سنوات
 •  بازخريد مرخصي
 •  عيدي و پاداش
 •  23% بيمه سهم كارفرما
 •  حق ماموريت
 •  اضافه كاري
 •  حق جذب
 •  حق سرپرستي
 • مزاياي غيرنقدي
 •  فوق العاده ويژه
 •  حق مسئوليت
 • شبكاري
 •  كمك هزينه تحصيلي
 •  مأموريت مبلغي

 

 هزينه‌ هاي حقوق، دستمزد و مزاياي  عملياتي

 •  حقوق پايه
 •  حق مسكن
 •  حق خوار و بار
 •  حق اولاد
 •  حق اياب و ذهاب
 •  حق بن كارگري
 •  حق غذا
 •  بازخريد سنوات
 •  بازخريد مرخصي
 •  عيدي و پاداش
 •  23% بيمه سهم كارفرما
 •  حق ماموريت
 •  اضافه كاري
 •  حق جذب
 •  حق سرپرستي
 •  مزاياي غيرنقدي
 •  شبكاري
 • فوق العاده ويژه
 •  حق مسئوليت
 • كمك هزينه تحصيلي
 •  ماموريت مبلغي
 •  حق فني
 •  هزينه سربار
 •  اجاره
 •  آب
 • آبدارخانه
 • ابزار و لوازم مصرفي
 •  ارسال مراسلات
 •  اياب و ذهاب
 •  اياب و ذهاب شهرستان
 •  هزينه اثاثه و لوازم اداري
 • استهلاك اثاثه و منصوبات اداري
 •  البسه و كفش
 • اقامتگاه
 •  استهلاك ابزاآلات
 •  تعمير و نگهداري ابزار آلات
 •  برق
 •  بيمه مسئوليت مدني كارفرما در برابر كاركنان
 •  بيمه پله برقي
 •  بيمه مسئوليت آسانسور
 • پست
 •  پذيرايي و تشريفات
 •  تلفن
 • چاپ آگهي و تبليغات
 •  چاپ و تكثير
 •  حمل و نقل
 •  گاز
 •  قرارداد بيمه درمان تكميلي
 •  ملزومات اداري
 •  هزينه سوخت و روغن وسائط نقليه
 •  تعمير و نگهداري ساختمان
 •  انبارداري
 •  هزينه هاي ثبتي
 •  حق الزحمه
 •  متفرقه

 

ساير هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي

 • آبدارخانه
 • هزينه اثاثه و لوازم اداري
 •  استهلاك اثاثه و منصوبات اداري
 •  تعمير و نگهداري اثاثه و منصوبات اداري
 •  اياب و ذهاب شهرستان
 •  اياب و ذهاب
 • ارسال مراسلات
 •  اقامتگاه
 •  البسه و كفش
 •  بيمه مسئوليت مدني كارفرما در برابر كاركنان
 •  پذيرايي و تشريفات
 •  تلفن
 •  حق المشاوره و حق الزحمه
 •  حمل و نقل
 •  خدمات و قطعات كامپيوتر
 •  خدمات حسابداري و حسابرسي
 •  چاپ آگهي و تبليغات
 •  چاپ و تكثير
 •  قرارداد بيمه درمان تكميلي
 •  كارمزد بانكي
 •  ملزومات اداري
 •  هزينه هاي ثبتي
 • اجاره
 •  پست
 • ابزار و لوازم مصرفي
 •  تعمير و نگهداري ساختمان
 •  بيمه آتش سوزي
 •  بهره بانكي
 •  متفرقه

 

 هزينه‌ هاي توزيع و فروش

 • هزينه هاي نمايشگاهي

 

 هزينه‌ هاي مالي

 • هزينه هاي بانكي
 • ساير هزينه هاي مالي
 •  هزينه هاي مالياتي

 

 مواد مصرفي

 • هزينه مواد مصرفي

 

 قيمت تمام شده كالا :

 قيمت تمام  شده كالا و خدمات

 • قيمت تمام  شده نصب و راه اندازي
 • قيمت تمام  شده سرويس و نگهداري
 •  قيمت تمام  شده بازسازي

 

 حساب هاي آماري :

 حساب هاي انتظامي

 •  اسناد تضميني ما نزد ديگران
 •  ضمانت نامه هاي بانكي
 •  حسابهاي انتظامي ارزي
 •  اسناد تضميني ديگران نزد ما
 •  سفته ما نزد ديگران
 •  سفته ديگران نزد ما

 

 طرف حساب هاي انتظامي

 •  طرف اسناد تضميني ديگران نزد ما
 •  طرف ضمانت نامه هاي بانكي
 •  تراز افتتاحيه
 • طرف اسناد تضميني ما نزد ديگران
 •  طرف حساب هاي انتظامي ارزي
 •  طرف سفته ما نزد ديگران
 • طرف سفته ديگران نزد ما

 

 كنترل حساب هاي فروش

 •  كنترل قرارداد هاي فروش
 •  طرف كنترل قرارداد هاي فروش

 

 حساب هاي اماني ما نزد ديگران

 •  حساب هاي اماني ما نزد ديگران
 •  طرف حساب هاي اماني ما نزد ديگران

 

 حساب كنترلي

 •  حساب كنترلي

#آقای حسابدار 

#نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

 

در خبرنامه ما عضو شوید

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم درخواست شما با موفقیت ارسال شد. به زودی با شما تماس میگیریم

question