اطلاعيه«آگهي دعوت به شرکت درآزمون براي انتخاب حسابدار رسمي سال 1399»

اطلاعيه«آگهي دعوت به شرکت درآزمون براي انتخاب حسابدار رسمي سال 1399»هيـات تشخيـص صلاحيـت حسابـداران رسمـي در اجراي مـاده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ، مصوب سال 2731و آيين نامه ‘ ‘تعيين صـلاحيـت حسـابـداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان ’’موضوع تصـويـب نـامه شمـاره 5409ت 27839/ هـ مورخ 17/3/2730و اصلاحيه هاي بعدي آن از داوطلبان واجد شرايط زير براي شركت در آزمون حسابدار رسمي دعوت به عمل ميآورد. الف ) شرايط داوطلبان :2-تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .1-نداشتن سابقه محكوميت موثركيفري . 7-حسن شهرت به رعايت موازين شرعي و اجتماعي و عدم اعتياد به مواد مخدر . 0-نداشتن سوابق سوء حرفه اي ، مالي و اداري .9-داشتن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ( ليسانس ) از دانشگاههاي مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در رشته حسابداري يا رشته هاي مشابه يا مـدارك حرفه اي شناخته شده از مجامع معتبر بين المللي .تبصره 2:منظور از رشته هاي مشابه رشته هايي هستند كهبا تاييد هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي،حداقل 28واحد از دروس آنها ، حسابداري ، حسابرسي و مديريت مالي باشد .تبصره 1:مجامع حرفه اي بين المللي مورد پذيرش عبارت است از : انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز(ICAEW) انجمـن حسـابداران رسـمي انگلسـتان ( ACCA) انجمـن حسابداران رسمي آمريكا (AICPA) و انجمن حسابداران خبره حرفه اي -كانادا (CPA Canada) و انجمن حسابداران خبره استراليا و نيوزيلند (CA_ANZ) و انجمـن حسـابداران رسمي استراليا (CPA.Australia) ، پذيرش مدارك عضويت در مجامع حرفه اي به منظور جايگزيني مدرك تحصيلي كارشناسي حسابداري يا رشته هـاي مشـابه منـو بـ ه طـرح موضوع در هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و اتخاذ تصميم در مورد آن است .تبصره 7 :مدارك تحصيلي معادل مورد پذيرش نمي باشد.

6-داشتن حداقل شش سال سابقه كار تمام وقت حسابرسي بعد از اخذ مدرك تحصيلي كارشناسيمرتبط( ليسانس ) كه حداقل دو سال آن در داخلكشور باشد ( اشخاصي كه سابقه كار حسابرسي آنان حداقل سه سال باشد ، در صورتيكه به تشخيص هياتتشخيص صلاحيتحسابداران رسميداراي تجارب مفيدي در امور حسابداري ، خدمات مالي ، طراحي سيستم ، مديريت مالي ،تدريس حسابداري و حسابرسي در دانشگاهها و موسسات آموزش عاليوساير تجارب مفيد باشند ، هر دوسال سابقه كار تمام وقت آنان در امور فوق مي تواند معادل يكسال سابقه كار حسابرسي مورد قبول قرار گيرد)تبصره 2:در مواردي كه مدرك تحصيلي كارشناسي ( ليسانس ) متقاضــي غير مرتبط باشد ، امـا مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) يا دكتري مرتبط باشد ، سوابـق كار مفيد از تــاريخ اخذ اولين مـدرك تحصيليمرتبط ملاك عمـل خواهد بود . بههرحال پذيرش مدارك تحصيلي بالاتر از كارشناسي ( ليسانس ) منو به گذراندن حداقل 28واحد دروس حسابداري ، حسابرسي و مديريت مالي در طول دوره هاي تحصيلي يادشدهاست.تبصره 1:داوطلباني كه حداقل 7سال بصورت تمام وقت سابقه كار حسابرسي بعد از اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي ( ليسانس ) در سازمان حسابرسي يا نزد موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسميايراندارا هستند و همچنين ساير داوطلباني كه تجارب مفيد آنها در امور يادشده در اين بند حداقل به مدت 6سال باشد،به شر دارا بودن ساير شرايط ، مي توانند در آزمون شركت نمايند و در صورت قبولي،كمبود سابقه كارخود را تكميل نمايند .3-داشتن گواهي انجام و يا معافيت دائم از خدمت وظيفه عمومي در زمان صلح.2-ب ) مدارك مورد نياز جهت ثبت نام وشرکت در آزمون:ب) مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :2-تصوير عكس0×7متقاضيبا فرمتjpgبا حداكثر حجمKB 294و سايز عكس بزرگتر از 044*744و كوچكتر از 744*144نباشد.1-براي قسمت هاي تصوير كارت ملي ، كارت پايان خدمت يا معافيت و تصوير شناسنامه ازفرمت هاي مجاز ، bmp وjpg وpdf استفاده كنيد.7-تصوير مداركتحصيلي مرتبط در مقاطع كارشناسيو بالاتر به تاييد مراجع رسمي كشور ويامدرك عضويت در مجامع حرفه اي بين المللي.0-فايل ريز نمرات تائيد شده درخصوص رشته هاي مشابه با حداكثر حجمMB 29-فايل تصويرگواهي سابقه كارحسابرسيتمام وقتباذكرنداشتن سوابق سوءحرفه اي، مالي و اداري با حداكثر حجمMB 26-فايل گواهي سابقه پرداخت حق بيمه از سامانه تامين اجتماعي با ذكر رمز ورود به سامانهبا حداكثر حجمMB 23-فايل تصوير پشت و روي گواهي انجام و يا معافيتدائماز خدمت وظيفه عمومي در مورد آقايانبا حداكثر حجمMB 28-پرداخت اينترنتي به مبلغ 000 ،000 ،2ريال9-فرمت هاي مجاز براي بارگزاريjpg,bmp,docx,pdfمي باشند.

1-ب )مدارك مورد نياز پس از قبولي در آزمون :2-گواهي عدم سوء پيشينه به تاييد مراجع مربوطه .1-گواهي حسن عملكردو سابقه كار حسابرسي حداقل به مدت 7سال تمام وقتاز سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايرانحسب مورد.7-گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر . 0-تاييديه مدرك تحصيلي يا مدارك حرفه ايمربو از مرجع ذيربط .ج ) نكات مهم :2-سوابق حسابرسي با شرايط زير پذيرفته مي شود :2-2) اشتغال تمام وقت به عنوان حسابرس در سازمان حسابرسي ياموسسات حسابرسيعضو جامعه حسابداران رسمي ايران . 1-2) درج نوع كار متقاضي ( با قيد تمام وقت يا پاره وقت ) در طول خدمت و آخرين سمت وي ، سوابق بيمه از جمله حوزه پرداخت حق بيمه و شماره بيمه شده ، در گواهياشتغال طبق فرم نمونه مشتمل بر اطلاعات كامل ياد شده درموارد استثنايي كه حسب مقررات مربو ، شاغل تمام وقت مشمول بيمه نبوده است ، درج سوابق پرداخت ماليات حقوق متقاضي در گواهي اشتغال الزامي مي باشد .گواهي اشتغال صرفاً طبق فرم نمونه پيوست مورد پذيرش مي باشد .7-2) سوابق كار حسابرسي در سال 2782و بعداز آن صرفاً نزد سازمان حسابرسي ياموسسات حسابرسي عضو جامعهحسابداران رسميايرانبا ارائه گواهي پرداخت حق بيمه و يا ارائه گواهي پرداخت ماليات برحقوق مورد قبول است.1-درخصوص سابقه كار تدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارسال تصوير احكام عضويت هيات علمي تمام وقت در گروه حسابداري الزامي است .7-سوابق كاري از نظر تاريخ كاركرد نبايد بطور همزمان با سوابق تجربي ديگر باشد .0-داوطلبان مشرو كه طبق ضوابط مربو مجاز به شركت در آزمون مي باشند ، بايد نسبت به ثبت نام اينترنتياقدامنمايند .9-كليه متقاضيان با توجه به شرايط داوطلبان موضوع بند الف اطلاعيه ، شرعاً و قانوناً عهده دار ثبت اطلاعات صحيح بوده و مسئوليت هرگونه موارد خلاف واقع و كتمان حقايق به عهده متقاضيان مي باشد .

د ) آزمون:2-آزمون در نيمهاولبهمنماهسال 5527برگزار ميشود .هرگونه تغيير در زمان و نحوه برگزاري آزمون تابع مصوبات و دستورالعمل هاي ستاد مقابله با كرونا ( استان تهران ) مي باشد.1-تاريخ دريافت كارت شركت در آزمون و محلبرگزاري آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد .7-آزمون شامل مهارتهايحسابداري ، حسابرسي ، قانون مالياتها وقوانين تجاري ، مالي ، محاسباتي و ساير قوانين مرتبطاست .0-آزمونبه صورت تشريحي و چندگزينه اي (تستي)خواهد بود . سوالهايحسابداري و حسابرسي حسب مورد ،با استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ايران(مصوب سازمان حسابرسي) مغايرتي نخواهد داشت و در سطحي خواهدبودكه مهارتهايحرفه اي متقاضيان براي امضاي گزارشهاي حسابرس مستقل و بازرس قانوني احراز شود .9-هر پاسخ درست تستي يك نمره و هر پاسخ نادرست 31نمره منفي خواهد داشت .6-نصاب لازم براي قبولي داوطلبان در آزمون بشرح زير است .2-6) كسب %64نمره سوال هاي گزينه اي (تستي)هر درس .1-6) كسب %64نمره سوال هايتشريحي هر درس . 7-چنانچه داوطلب درحداقل یک درس، از آزمونهاي مقررمطابق بند 6فوققبول شده باشد ،مي تواندحداكثر دردو دوره متوالي دیگر شركتنموده و فقط درسیا دروسيرا كه نمره آن به حد نصاب قبولي نرسیده است،آزموندهد .و در صورت عدم موفقیت از دوره سوم به بعد باید همه دروس را آزمون دهد .8-پاسخنامه تشریحي هر درس در صورتي تصحیح مي گردد كه نمره تست آن درسبه حد نصاب قبولي رسیده باشد.5-دارندگان مدارك دكتري حسابداري يا مدارك حرفه اي بين المللي مورد تائيد هياتتشخيص صلاحيت حسابداران رسمي، ازآزمونمهارت هايحسابداري و حسابرسي معاف خواهند بود . و ) مهلتثبت نامو مراحل لازم براي ثبت درخواست :2-كليه داوطلبان واجد شرايط بايستي نسبت به ثبت درخواست شركت در آزمونبرايانتخاب حسابدار رسمي ،حداكثرتا تاريخ 29/46/1399و تنها از طريق سايت سامانه تشخيص صلاحيت حرفه اي حسابداران رسمي به نشاني اينترنتي«««.mefa.ir2tsh »»»اقدام نمايند.1-هر كاربر موظف است براي ثبت درخواست خود ، از طريق امكانات در نظر گرفته شده در صفحه اصلي سايت به ترتيب مراحل ذيل اقدام نمايد :

2-1-انتخاب دكمه «ثبت نام »، جهت دريافت نام كاربري و كلمه عبور (ازشماره همراه و ايميل معتبر و شخصي استفاده شده و از حروف اضافه www در ثبت ايميل خودداري گردد)1-1–فعال سازي حساب كاربري از طريق ارسال پيامك به شماره ثبت شده در مرحله ثبت نام اوليه امكان پذير مي باشد.7-1-پس از تاييد تلفن همراه ، در قسمت اطلاعات تكميلي اقدام به كامل كردن اطلاعات خود به صورت درست نماييد.0-1-تكميل اطلاعات تحصيلي9-1-در صورت داشتن مدارك حرفهاي تكميل قسمت اطلاعات حرفه اي 6-1-تكميل اطلاعات سوابق غير مديريتي در قسمت اطلاعات سوابق كاري و ثبت سوابق مديريتي در سمت مديركل يا بالاتر در قسمت اطلاعات سوابق كاري دستگاههاي اجرايي3-1-بعد از ثبت اطلاعات فوق الذكر ،به قسمت بررسي اطلاعات ثبت شده هدايت مي شويد.8-1-در انتها از صحت وارد شدن درست اطلاعات خود اطمينان حاصل فرماييد.5-1-جهت اتمام مراحل ثبت نام و ارسال به مركز تشخيص صلاحيت حرفه اي گزينه تاييد نهايي و پرداخت اينترنتي را انتخاب نماييد .24-1-در صورت خطا و عدم پرداخت الكترونيكي با ورود مجدد به قسمت ثبت نام و رسيدن به پرداخت اينترنتي ميتوانيد پرداخت اينترنتي را انجام دهيد.(همچنين در صورت بروز مشكل در هر كدام از مراحل ثبت نام مي توانيد در قسمت تماس با ما با شماره هاي قرار داده شده تماس بگيريد.)7-راهنماي كمك درروش ثبت نام ، از بخش «راهنماي كاربران »در صفحه اصلي سايت قابل دسترسي است.يادآوري :2-جهت تسريع در فرآيند ثبت نام ، پيش از آغاز روند ثبت اطلاعات ، تصاوير مدارك مورد نياز (ذكر شده در بند ب) را در فرمت مناسب تهيه فرماييد(فرمت مناسب تصوير عكس 0×7Jpg ,با حداكثر حجمKB 294بوده و فرمت مناسب ساير فايلهايكي از انواع,Pdf ,Docx , jpg ,bmpبا حداكثر حجمMB 2ميباشد. )1-به زمان اعلام شده دقت فرمائيد. امكان ثبت درخواست، تنها در مهلت مقرر،براي متقاضيان فراهم خواهد بود.7-پرداخت وجه پس از ثبت درخواست و انتخاب دروس انجام گرفته و پس از واريز ، اين مبلغ قابل استرداد نمي باشد.0-سوال هايآزمون از استانداردهايي است كه تا پايان سال2758لازم الا جرا بوده است.9-سوال هاي مربو به قانون ماليات ها ، قوانين تجاري ، مالي ، محاسباتي و ساير قوانين مرتبط كه در سال 2755لازم الاجرا مي باشند ، مبناي آزمون قرار مي گيرد .هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي

در خبرنامه ما عضو شوید

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم درخواست شما با موفقیت ارسال شد. به زودی با شما تماس میگیریم

question