آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد یکی از موارد مهم حسابداری در شرکت ها و موسسات میباشد.

با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به آموزش حسابداری حقوق و دستمزد پرداخته میشود.

ثبت حسابداری حقوق و دستمزد بسیار ساده است ولی آنچه کار را دشوار میسازد، نحوه محاسبه حقوق هر یک از پرسنل میباشد.

در واقع حسابدار حقوق و دستمزد پاسخگوی 4 بخش میباشد.

 

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد در چهار بخش :

بخش اول: گزارش به مدیریت است که بایستی حقوق و دستمزد بدرستی محاسبه شده باشد،

بخش دوم: پرسنل آن مجموعه است که حسابدار در قبال فیش صادره و رفع ابهام ایشان پاسخگو است.

بخش سوم: سازمان تأمین اجتماعی است که حسابدار در صورت هرگونه اشتباه محاسباتی پاسخگو خواهد بود.

بخش چهارم: سازمان امور مالیاتی است که حسابدار حقوق و دستمزد ، در روز رسیدگی مالیاتی نسبت به لیست های ارسالی مالیات حقوق از کار خود دفاع مینماید.

در ادامه در مورد هر یک از موارد فوق الذکر توضیحاتی ارائه میگردد:

 

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد _ بخش لیست حقوق :

لیست حقوق شامل جدولی است که در آن ستون های عمودی وجود دارد که در هر ستون حقوق تک تک پرسنل محاسبه شده است.لیست حقوق شامل 4 قسمت کلی میباشد:

ستون پرسنل:

در این ستون مشخصات پرسنل اعم از نام و نام خانوادگی قید میشود.

ستون حقوق و مزایا:

این ستون خود متشکل از چندین ستون دیگر میشود که شامل: حقوق پایه، اضافه کار، حق مسکن، بن و خوار و بار، حق اولاد، حق مأموریت و … میباشد.

ستون کسورات:

این ستون نیز متشکل از چندین ستون شده و شامل: حق بیمه کارگر، مالیات،مساعده، وام و …میباشد.

ستون مبلغ قابل پرداخت:

در این ستون حاصل کسر جمع حقوق و مزایا و کسورات میباشد.

 

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد _ بخش فیش حقوقی :

وقتی که لیست حقوق و دستمزد تنظیم شد بر اساس آن برای یکایک پرسنل فیش حقوقی تنظیم و صادر میشود. فیش حقوقی هر کارگر یا کارمند شامل موارد زیر میشود:

قسمت بالای فیش حقوقی:

مشخصات هر فرد، اعم از نام و نام خانوادگی، شماره پرسنل، ماه مورد نظر و …

قسمت حقوق:

تک تک مواردی که نا خالص حقوق فرد را نشان میدهد مانند: تعداد روز کارکرد، حقوق پایه، اضافه کاری، مزایا مثل حق مسکن، بن و خوار و بار، حق اولاد و مأموریت و سایر مزایا.

قسمت کسورات فیش:

7% بیمه سهم کارگر، مالیات کسر شده، میزان وام کسر شده و کسر مساعده و سایر کسورات.

قسمت خالص حقوق:

حاصل کسر جمع مزایا از کسورات را شامل میشود.

 

نکات مهم در مورد فیش حقوق:

نکاتی را که حسابدار میبایست مد نظر قرار دهد تا در آینده، شرکت را دچار مشکل ننماید بصورت زیر میباشد:

1- واریز حقوق پرسنل از طریق حساب بانکی:

حساب بانک مبین و گواه پرداخت حقوق است و اگر در آینده پرسنل شرکت عمدا و یا سهوا مدعی عدم پرداخت یا کسری پرداخت شدند.

پرینت بانکی شرکت به خودی خود، مدرک محکمی خواهد بود.

2- دریافت امضاء تسویه حساب:

بهتر است فیش حقوقی در دو نسخه آماده شود و نسخه نزد شرکت توسط دریافت کننده حقوق و 2 نفر از همکاران بعنوان شاهد، تسویه حقوق و مزایا را تأیید مینمایند.

3- مشخص بودن نحوه محاسبه حقوق در فیش:

فیش حقوقی بایستی به گونه ای تنظیم شود که فرد میزان کارکرد و حقوق متعلقه را بدرستی تفهیم نماید، که در آینده سوء تفاهم صورت نگیرد.

4- صدور فیش ماهانه:

در صورتی که شرکت توان پرداخت حقوق را هم نداشته باشد، حسابدار فیش حقوق هر ماه را صادر و آماده ارائه نزد خود نگه میدارد.

5- تنظیم فیش حقوق به صورت چاپی:

بهتر است فیش حقوقی به صورت چاپ شده باشد و اگر شرکت دارای نرم افزار حقوق و دستمزد نیست، حسابدار با اکسل نسبت به طراحی و تنظیم بخش حقوقی اقدام مینماید.

 

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد :

پس از آشنایی با مباحث و پیش نیازهای حقوق و دستمزد، در این بخش به ثبت سند حقوق و دستمزد اشاره میشود.

اصولا در حسابداری هزینه ها دارای، ماهیت بدهکار است و ضمن بدهکار بدون ماهیت، به طور ثابت بدهکار نوشته میشود.

بنابراین هزینه حقوق و دستمزد به صورت بدهکار ثبت میشود.

در ادامه سند حسابداری حقوق و دستمزد، معین حسابها میباشد که معین حسابداری حقوق و دستمزد ریز این هزینه و شامل حقوق پایه و سایر مزایا میباشد.

در قسمت بستانکار سند قسمت کسورات و قسمت پرداخت میباشد.

لازم به ذکر است که علاوه بر موارد فوق در سند حقوق و دستمزد 23% بیمه سهم کارفرما نیز به آن اضافه میشود.

 

در زیر یک ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد ارائه میگردد:

 1. هزینه حقوق و دستمزد
 2. حقوق پایه
 3. اضافه کار
 4. حق مسکن
 5. بن و خوار و بار
 6. حق اولاد
 7. حق مأموریت
 8. نوبت کاری
 9. 23% بیمه سهم کارفرما
 10. سایر حسابهای دریافتنی
 11. مساعده
 12. وام
 13. سایر حسابهای پرداختنی
 14. 30% بیمه
 15. مالیات
 16. حقوق پرداختنی
 17. اسم پرسنل

 

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد بخش لیست مالیات حقوق :

لیست مالیات حقوق ماهانه و از طریق اینترنت به سازمان ارسال میگردد.

قبل از شرح لیست مالیات به توضیح مالیات حقوق میپردازیم.

مالیات حقوق مالیات تکلیفی است و مالیات تکلیفی به این معنی است که مالیات فرد دیگری است که بایستی

توسط شرکت از حقوق ایشان کسر و طی لیست مالیاتی به سازمان ارسال گردد.

به طور کلی در کشور ما هر کسی که درآمد کسب میکند بایستی مالیات آن را پرداخت نماید و چون امکان

پرداخت مالیات اشخاص حقوقی به صورت مستقیم وجود ندارد، از طریق شرکت این مالیات از حقوق و درآمد

افراد کسر و از طریق تنظیم لیست مالیات و ارسال آن و سپس پرداخت مالیات انجام میشود.

 

نکات مهم در مورد لیست مالیات حقوق:

1- لیست مالیات حقوق تا پایان هر ماه مهلت ارسال دارد.

مثلا لیست مالیات حقوق فروردین تا پایان اردیبهشت فرصت ارسال دارد.

 

2- ارسال لیست مالیات حقوق به صورت ماهانه الزامی است، حتی اگر تمامی پرسنل معاف از مالیات حقوق باشند.

عدم ارسال لیست حقوق، شرکت را مشمول جریمه 2% حقوق پرداختی بر اساس ماده 197 خواهد کرد و

اگر لیست مالیات دارای مالیات بوده، برابر ماده 199 جریمه ای معادل 10% مالیات پرداخت نشده میشود.

یعنی علاوه بر پرداخت مالیات، 10% جریمه به میزان مالیات نیز تعلق میگیرد و طبق قوانین جدید، علاوه بر

جرایم فوق الذکر به میزان 5/2% مالیات به ازای هر ماه نیز به مدت تأخیر از سررسید به ایشان تعلق میگیرد.

 

3- مبلغ حقوق و دستمزد لیست مالیات حقوق و بیمه بایستی یکسان باشد.

 

4- لیست حقوق در نرم افزار آفلاین سازمان امور مالیاتی قابل انجام است که پس از تکمیل در سامانه آپلود میشود.

 

5- میتوان در سامانه آنلاین و بدون استفاده از نرم افزار آفلاین نسبت به تنظیم و ارسال لیست مالیات حقوق اقدام نمود.

 

6- در صورت اختصاص مالیات، قبض را از سامانه دریافت و از طریق شعب بانک ملی نسبت به پرداخت آن تا موعد مقرر اقدام میگردد.

 

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد بخش لیست بیمه :

لیست بیمه نیز مانند لیست مالیات حقوق تا پایان هر ماه فرصت دارد تا لیست بیمه ماه قبل را تنظیم و ارسال نمایند.

لیست بیمه و تنظیم و ارسال آن دارای شرایطی است که در زیر به آن اشاره میشود:

1- پس از اتمام ماه، سیستم اجازه ارسال لیست معوق را نمیدهد.

2- حتما لیست ابتدا در نرم افزار آفلاین سازمان تنظیم، و سپس در سامانه آنلاین آپلود میکنیم.

3- پس از تأیید، دقایقی بعد جهت اطمینان از تأیید نهایی مجددا به سامانه مراجعه میشود.

4- در صورت وجود خطا هنگام مراجعه مجدد پس از تأیید، میبایست مجدد در نرم افزار آفلاین خطای مورد نظر رفع و سپس مجددا کدهای خروجی را در سامانه آنلاین آپلود نمود.

5- پس از تأیید نهایی لیست بیمه، امکان صدور قبض پرداخت وجود دارد.

6- قبض پرداخت، هم بصورت آنلاین و در سامانه امکان پذیر است و هم از طریق درگاههای بانک رفاه، ملت و سایر درگاههای مرتبط.

7- افرادی که ترک کار میکنند ضمن گرفتن تأیید های لازم، اسم ایشان با کارکرد صفر برای حداقل چند ماه ارسال میگردد.

8- افرادی که بیمار میشوند و به مدت طولانی در محل کار حاضر نمیشوند، میبایست اسامی ایشان هم با کارکرد صفر ارسال شود.

9- افراد جدید الورود بایستی به سازمان معرفی شوند تا پس از طی مراحل اداری از طرف سازمان کد بیمه دریافت کنند.

10- افراد شاغل با کد بیمه قبلی در سیستم و لیست بیمه وارد میشوند.

11- فقط میتواند پرسنل را به مدت 3 ماه به صورت آزمایشی به خدمت گرفت و بیمه رد نکنیم. در صورت آزمایشی بودن اگر به ماه چهارم رسید بایستی از ماه سوم بیمه را ارسال کرد.

12- رقم دستمزد پرسنل در لیست بیمه و مالیات حقوق یکی میباشد.

13- بیمه سهم کارگر 7% کل حقوق منهای معافیتهای بیمه میباشد.

14- بیمه سهم کارفرما 23% کل حقوق منهای معافیتهای بیمه میباشد.

15- حق بیمه سهم کارگر از حقوق ایشان کسر و بایستی کارفرما جمعا 30% به سازمان پرداخت کند.

 

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد بخش اصطلاحات جاری:

مهمترین اصطلاحات جاری و مرسوم در حقوق و دستمزد به شرح زیر میباشد:

حقوق پایه:

میزان حداقل حقوق پرسنل میباشد که برای کارگران جدید الورود طبق بخشنامه وزارت کار و سایر پرسنل معادل حقوق سال قبل بعلاوه افزایش سالانه.

اضافه کار:

کارکرد کارگر بیش از ساعت کاری ( 8 ساعت در روز) را اضافه کاری میگویند که مبلغ آن ها 4/1 بیشتر از هر ساعت کار عادی است.

حق مسکن:

جزء مزایای اجباری ماهانه میباشد و در حال حاضر معادل 400.000 ريال که توسط کارفرما به کارگر پرداخت میشود.

حق بن و خوار و بار:

جزء مزایای اجباری ماهانه بوده و در حال حاضر معائل 1.100.000 ريال که توسط کارفرما به کارگر پرداخت میشود.

حق سنوات:

جزء مزایای اجباری سالانه میباشد که حداقل معادل یک ماه حقوق باید بوده و پایان سال به کارگر پرداخت میشود یا برای آنها ذخیره میگردد.

لازم به ذکر است که حق سنوات کارگران با قرارداد بلند مدت معادل تعداد تعداد سالهای کارکرد ضربدر آخرین حقوق پایه میباشد.

حق اولاد:

طبق قانون به هر فرزند معادل 3 روز حقوق پایه کارگر، حق اولاد تعلق میگیرد که از طرف کارفرما پرداخت میشود.

لازم به توضیح است که این حق اولاد هر ساله توسط وزارت کار در بخشنامه اعلام میشود.

حق مأموریت:

طبق قانون وقتی کارگر به مسافت 50 کیلومتر از محل کار خود فاصله بگیرد، مأموریت تلقی میشود و مبلغ هر روز مأموریت، نباید کمتر از یک روز کار عادی باشد.

مالیات حقوق:

بر اساس جدول اعلامی سازمان امور مالیاتی که هر سال منتشر میشود بخشی از حقوق معاف و بر اساس طبقه بندی مالیات حقوق مشخص میشود.

حق بیمه :

در حقوق پرداختنی به میزان 7% سهم کارگر و 23% سهم کارفرما لحاظ میگردد.

 

#آقای حسابدار 

#نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

در خبرنامه ما عضو شوید

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم درخواست شما با موفقیت ارسال شد. به زودی با شما تماس میگیریم

question