استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱ – نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی هدف‌ این‌ استاندارد تجویز مبنایی‌ برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمو...

ادامه مطلب

مسئولیت مدیران نسبت به بدهی مالیاتی شرکت

مسئولیت مدیران نسبت به بدهی مالیاتی شرکت در ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است : مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی ...

ادامه مطلب